แสดงรายละเอียดข่าวการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556

การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงจัดให้มีรางวัล "สภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ วช. ประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานเสนอผลงานนักประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 โดยแบ่งประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัล จำนวน 7 ด้าน ได้แก่
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ด้านมนุษยศาสตร์
ด้านสังคมศาสตร์
ผู้สนใจสามารถสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นได้ที่ http://www.rrm-nrct.com/researcher-award/award-for-inventors.htmlและส่งถึง วช. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ