แสดงรายละเอียดข่าวซีมีโอ(อินโนเทค) จัดการประชุมนานาชาติ “Learning for Future:An Open Space Technology Conference”

ซีมีโอ(อินโนเทค) จัดการประชุมนานาชาติ “Learning for Future:An Open Space Technology Conference” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซีมีโอ(อินโนเทค) จัดการประชุมนานาชาติ “Learning for Future:An Open Space Technology Conference”

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (อินโนเทค) จัดการประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อ “Learning for Future : An Open Space Technology Conference” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้ความหลากหลายของหัวข้อและรูปแบบประเด็นต่างๆ จากกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู-อาจารย์ นักการศึกษา ซึ่งพร้อมจะเรียนรู้ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่างๆ ที่ตนเองสนใจ ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับข้อมูลไปพร้อมกัน โดยใช้รูปแบบการประชุมที่เรียกว่า “Open Space Approach” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกำหนดวาระการประชุม ตลอดจนดำเนินการประชุมได้ด้วยตนเอง รายละเอียดการประชุมดังกล่าวประกอบด้วย

1. การบรรยายด้านวิชาการโดย Mr. Harrison Owen ผู้เชี่ยวชาญจาก The Voice of Open Space Technology (OST) โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม และเปิดโอกาสให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

2. การประชุมครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO INNOTECH : อินโนเทค) เมือง Quezon สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

บุคลากรที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงไปยังศูนย์อินโนเทค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ที่ e-mail address : mitch@seameo-innotech.org ทั้งนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมการประชุม จำนวน 350 เหรียญสหรัฐ (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารสำหรับเข้าร่วมประชุม) ตลอดจนรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง โดยผู้จัดยินดีอำนวยความสะดวกในการสำรองห้องพักให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่แจ้งความประสงค์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seameo-innotech.org/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ