แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับผู้แทนจากสำนักสิทธิบัตรยุโรป

ต้อนรับผู้แทนจากสำนักสิทธิบัตรยุโรป - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับผู้แทนจากสำนักสิทธิบัตรยุโรป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี(่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) ให้การต้อนรับ และรับมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ จาก Prof. Dr. Rolf-Peter Spiegel, Director Internal Audit, and Ms. Elfriede C.Resinger, Head of Section for PCT Matter from the European Patent Office เนื่องในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษในวิชาทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-------------------------------------------------------------------

Welcome the representative of the European Patent Office
Assist. Prof. Chatree Rueangdetnarong, Dean, and Prof.Kanya Hirunwattanapong, Assistant Dean (Foreign Affairs) of Faculty of Law, Chiang Mai University, welcomed Prof. Dr. Rolf-Peter Spiegel, Director Internal Audit, and Ms. Elfriede C.Resinger, Former Head of Section for PCT Matter from the European Patent Office, on the occasion of their visit for donations and giving a Lecture in Intellectual Property Law Class at Faculty of Law, Chiang Mai University between February 10 - 11, 2012.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ