แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The real picture of Management in Japanese Companies”

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The real picture of Management in Japanese Companies” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The real picture of Management in Japanese Companies”

ด้วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจกำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง
“The real picture of Management in Japanese Companies” โดยมี Associate Professor Yuzuru Utsunomiya จาก Faculty of Economics, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่นเป็นวิทยากร ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการจัดการของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นและ สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการและการวิจัยกับต่างประเทศอันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต

ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษลงทะเบียนได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ 053-942142 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือที่ https://www.facebook.com/accba.cmu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ