แสดงรายละเอียดข่าวโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2555

โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2555

ด้วยมหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม โดยดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบรางวัลมงคลสรรเสริญเพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน ประจำปีพุทธศักราช 2555 ทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้ง 9 แห่ง

รายละเอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ