แสดงรายละเอียดข่าวการประชาสัมพันธ์ เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชืพ

การประชาสัมพันธ์ เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชืพ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชาสัมพันธ์ เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชืพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เชิญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด มาทำการประชาสัมพันธ์ เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 บัดนี้ การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง สามารถชมวีดีโอการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้ที่ http://www.prcmu.cmu.ac.th/index.php ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ