แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177491(กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กและเยาวชน)ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น.ในวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.55

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177491(กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กและเยาวชน)ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น.ในวันอาทิตย์ที่  15 ม.ค.55

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177491(กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กและเยาวชน)ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น.ในวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.55 SB 02007