แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติมกำหนดวันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติมกำหนดวันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนเพิ่มเติมกำหนดวันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
ดังนี้
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์ที่ 26 มีนาคม - ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555


จึงประกาศมาให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน