แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สำนักบริการวิชาการ เรื่องการเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่

ประกาศ สำนักบริการวิชาการ เรื่องการเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สำนักบริการวิชาการ เรื่องการเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ให้้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ ณ อาคารส่วนหน้าชั้น1 ของสำนักบริการวิชาการ ผู้สนใจประสงค์จะเช่าสถานที่ดังกล่าว ติดต่อได้ที่สำนักงานสำนัก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ