แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!งดการเรียนการสอน วิชา 177312 ตอน 001(กฎหมายมรดก) ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

ประกาศ!งดการเรียนการสอน วิชา 177312 ตอน 001(กฎหมายมรดก) ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!งดการเรียนการสอน วิชา 177312 ตอน 001(กฎหมายมรดก) ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177312 ตอน 001(กฎหมายมรดก) ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 14.30-16.00 น. SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ