ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 และ
ดังไฟล์ประกอบที่แนบมาพร้อมนี้