แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันที่ 22 ธ.ค.54)และ ตอน 808(ในวันที่ 21 ธ.ค.54)

ประกาศ!สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันที่ 22 ธ.ค.54)และ ตอน 808(ในวันที่ 21 ธ.ค.54) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 001202 ตอน 806(ในวันที่ 22 ธ.ค.54)และ ตอน 808(ในวันที่ 21 ธ.ค.54)

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง สอนเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้
1. กระบวนวิชา 001202 ตอน 806 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554
เวลา 13.30-14.30 น.SB 4302
2. กระบวนวิชา 001202 ตอน 808 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554
เวลา 09.00-12.00 น. SB 4203

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ