แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ !งดสอน วิชา 177452(กฏหมายสิ่งแวดล้อม) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 54

ประกาศ !งดสอน วิชา 177452(กฏหมายสิ่งแวดล้อม) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ !งดสอน วิชา 177452(กฏหมายสิ่งแวดล้อม) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177452(กฏหมายสิ่งแวดล้อม) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 54 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4105
ประกาศ !งดสอน วิชา 177452(กฏหมายสิ่งแวดล้อม) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 54

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ