ประกาศ !งดสอน วิชา 177452(กฏหมายสิ่งแวดล้อม) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 54

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ !งดสอน วิชา 177452(กฏหมายสิ่งแวดล้อม) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177452(กฏหมายสิ่งแวดล้อม) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 54 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4105
ประกาศ !งดสอน วิชา 177452(กฏหมายสิ่งแวดล้อม) ตอน 801 ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 54