Hall of Fame

รายการที่บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียง ให้กับคณะนิติศาสตร์
คณาจารย์และบุคลากร