RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK

องค์ความรู้ เรื่องการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

องค์ความรู้ เรื่องการทำวิจัย โดยอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล

องค์ความรู้เกี่ยวกับการสอนที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนตามแนวทางของการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (student Center Approach Enhancement)

Get Foxit Reader   Get Adober Reader
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com