อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์

เดวิด เอ็ม เองเกล
ศาสตราจารย์ เดวิด เอ็ม เองเกล
ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ณ State University of New York at Buffalo (UB) ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีชัย เตชาชาญ
นาย มีชัย เตชาชาญ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5

อรรถโกวิท  ชาวเหนือ
นาย อรรถโกวิท ชาวเหนือ
นิติกรชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

สุรสิทธิ์  สหัสธรรมรังษี
นาย สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี
ที่ปรึกษาด้านภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

เปรมศักย์ ศรีนวล
นาย เปรมศักย์ ศรีนวล
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

ณัฏฐะวุฒิ ภัทราคม
นาย ณัฏฐะวุฒิ ภัทราคม
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สะเรียง

วรเกียรติ นวลสุวรรณ
พ.ต.ท. วรเกียรติ นวลสุวรรณ
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
ศาสตราจารย์ พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
ข้าราชการบำนาญ  กรรมการกฤษฎีกาคณะ 6 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุดม  รัฐอมฤต
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไชยันต์ รัชชกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
อาจารย์ประจำ สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ


Rolf P.Spiegel
อาจารย์ ดร.Rolf P.Spiegel
Director Internal Audit, European Patent Office (EPO)

Elfried C.Reisinger
Ms Elfried C.Reisinger
Head of Section for PCT Matter, European Patent Office (EPO)

Paul Torremans
ศาสตราจารย์ ดร.Paul Torremans
Professor of Intellectual Property Law, Faculty of Social Sciences

อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล
นาย อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

Peter Duff
ศาสตราจารย์ ดร.Peter Duff
Visiting Scholars (Foreign Expert)
Professor in Criminal Justice