เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์

› เลขานุการสำนักงาน

วิสูตร ลิ่วเกียรติ
นาย วิสูตร ลิ่วเกียรติ
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942931

› งานบริหารงานทั่วไป

วรันธร วังเวียง
นาง วรันธร วังเวียง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942911

พันธ์นริศร์ เธียรธนาการ
นาย พันธ์นริศร์ เธียรธนาการ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942925

พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นาย พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942912

พรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล
นาง พรรณพิมล เทียบประทานพร อภิญญาวัชรกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942911

สวัสดิ์ กุระนัย
นาย สวัสดิ์ กุระนัย
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942925

ภัทราภรณ์ ทอศิริชูชัย
นางสาว ภัทราภรณ์ ทอศิริชูชัย
เลขานุการผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 – 942909-10

โสภาค พิชวงค์
นาย โสภาค พิชวงค์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942925

วีรยุทธ บุญมาปะ
นาย วีรยุทธ บุญมาปะ
พนักงานช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942912

› งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นพรัตน์ อัครจินดา
นาย นพรัตน์ อัครจินดา
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ :

อัมพวรรณ ปัญญารักษา
นาง อัมพวรรณ ปัญญารักษา
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942915

ศรัณย์ธร มีบุญ
นาง ศรัณย์ธร มีบุญ
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913 ต่อ 0

เบญจพร ไชยมงคล
นางสาว เบญจพร ไชยมงคล
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942913

ปัทมพร จารุวรรณ์
นางสาว ปัทมพร จารุวรรณ์
นักการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ :

› งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

ฐิติมา อัครจินดา
นาง ฐิติมา อัครจินดา
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942916

จารุณี สุวรรณรัตน์
นางสาว จารุณี สุวรรณรัตน์
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942916

› งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประธาน สันทิศ
นาย ประธาน สันทิศ
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : -

มณีเนตร สอนทุ่ง
นางสาว มณีเนตร สอนทุ่ง
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 942919

สุธีรา ช่อประดิษฐ
นางสาว สุธีรา ช่อประดิษฐ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942917

กฤษณ ศิริ
นาย กฤษณ ศิริ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942918

ภัคพัสธร การสมดี
นางสาว ภัคพัสธร การสมดี
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942918

รัฐพงษ์ สังฆบุญ
นาย รัฐพงษ์ สังฆบุญ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942918

ภควัต พรหมชาติ
นาย ภควัต พรหมชาติ
พนักงานปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942919

› งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์

วราลักษณ์ นาคเสน
นางสาว วราลักษณ์ นาคเสน
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์
ผู้ประสานงาน ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942920

เปรมสิริ เจริญผล
นางสาว เปรมสิริ เจริญผล
พนักงานปฏิบัติงาน
ผุ้ประสานงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942922

ทินกฤต นุตวงษ์
นาย ทินกฤต นุตวงษ์
พนักงานปฏิบัติงาน
ผู้ประสานงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942921

คิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์
นางสาว คิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิเทศน์สัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 942920

วราลักษณ์ นาคเสน
นางสาว วราลักษณ์ นาคเสน
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์
ผู้ประสานงาน ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
เปรมสิริ เจริญผล
นางสาว เปรมสิริ เจริญผล
พนักงานปฏิบัติงาน
ผุ้ประสานงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ทินกฤต นุตวงษ์
นาย ทินกฤต นุตวงษ์
พนักงานปฏิบัติงาน
ผู้ประสานงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
คิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์
นางสาว คิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน ด้านวิเทศน์สัมพันธ์