ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องการรับสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องการรับสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องการรับสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562