ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาคำเมณี จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาคำเมณี จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวตอนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาคำเมณี จำนวน 11 คน เนื่องด้วยนักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่