ต้อนรับคณบดีคณะนิติศาสตร์ มข.-มอ.

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับคณบดีคณะนิติศาสตร์ มข.-มอ.

ผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเยือนเพื่อเจรจา ปรึกษา หารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต