พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญคณะประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค รักษาการแทนรองคณบดี รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี และในโอกาสนี้ พระครูธีรสุตพจน์ ดร.พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาส วัดผาลาด สกทาคามี ได้ให้ธรรมเทศนา เพื่อเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ แก่บุคลากรคณะนิติศาสตร์ที่มาร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560