กำหนดการและการลงทะเบียน 2566

กำหนดการสำคัญ       

1 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
15 มีนาคม 2566 วันสิ้นสุดการแก้ไขบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
11 กุมภาพันธ์ 2566 วันจัดการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์
6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้นำเสนอส่งไฟล์นำเสนอ (ppt. และ Pdf.)
15 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันส่งบทความฉบับเต็ม จำนวน 10-12 หน้ากระดาษขนาด A4  (Full Paper)
1 – 30 มกราคม 2566 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ ลงทะเบียน คลิก https://cmu.to/regis2023
1 – 31 ธันวาคม 2565 ผู้นำเสนอลงทะเบียนแบบ Regular
1 – 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้นำเสนอลงทะเบียนแบบ Early Bird
1 พฤศจิกายน 2565 แจ้งผลการพิจารณา และกำหนดการ (Tentative)
15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2565  เปิดรับผลงาน (บทคัดย่อ)
download แบบฟอร์มสำหรับการส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย doc. / pdf.

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน

(บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน Early Bird / เครือข่าย MOU / ศิษย์เก่าฯ 800
ผู้นำเสนอผลงาน Regular 1,000
ผู้เขียนผลงานร่วม(Co Author) 500
ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน 500