การส่งผลงานฉบับเต็ม 2566

การส่งผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)
  • แบบฟอร์มการส่งผลงานฉบับเต็มจำนวน 10-12 หน้ากระดาษขนาด A4  (download แบบฟอร์ม >> DOCX  /  PDF)
  • คำแนะนำสำหรับการส่งผลงานฉบับเต็ม (download แบบฟอร์ม >> DOCX  / PDF)
จัดส่งผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)ตามแบบที่กำหนด  ทาง E-mail: lawcmuconference@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.
หมายเหตุ : หากไม่สามารถ Download เอกสารได้กรุณาเปลี่ยนไปใช้ Browser อื่น