RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
ความเป็นมาของศูนย์ฯ : วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ : กรรมการประจำศูนย์ฯ
กิจกรรมที่ผ่านมาของศูนย์ฯ : สรุปการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

e-Legal Clinic ปรึกษาปัญหากฎหมายผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ
คณะกรรมการประจำศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและที่ปรึกษา
อาจารย์สุธาสินี สุภา
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย
หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย


อาจารย์สุธาสินี สุภา
Suthasinee Supa
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com