RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
ความเป็นมาของศูนย์ฯ : วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ : กรรมการประจำศูนย์ฯ
กิจกรรมที่ผ่านมาของศูนย์ฯ : สรุปการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

e-Legal Clinic ปรึกษาปัญหากฎหมายผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ
ความเป็นมา / Background

โครงการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชน หรือคลินิกกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2537 โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ เมื่อนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นสู่ชั้นปีที่สาม โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การศึกษาและปลูกฝังจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแก่นักศึกษาในเรื่อง การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน และ เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของ สถาบันการศึกษา การดำเนินงานของโครงการให้บริการทางกฎหมายแก่ ประชาชนในช่วงเริ่มต้นส่วนใหญ่เป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง โดยเป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะเป็น คณะนิติศาสตร์โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปี 2552 โครงการ ให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้ขยายขอบเขตการ ทำงานโดยได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและทุนสนับสนุนจากองค์กร ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรจาก Bridges Across Borders โดย เพิ่มการให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชน และเป็นสถานที่ฝึกงาน ให้กับนักศึกษานิติศาสตร์ตามเงื่อนไขของหลักสูตร โดยในการให้บริการแก่ประชขาชนทั้งในส่วนของการให้คำปรึกษาและการสอนกฎหมาย ทางโครงการได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่กลุ่มคนหรือชุมชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงานเป็นผู้ให้บริการ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตามหลักวิชาของคณาจารย์

The Chiang Mai University Law Clinic, otherwise known as the Legal Com-munity Project was founded in 1994 by the CMU Law Division. The founding of the clinic was based on a proposal initiated by Dr. Panarairat Srichaiyarat when the first group of law students reached their third year. The fundamental objectives of the clinic were to instill the idea of a public service obligation into the minds of law students, as a part of their legal education, in addition to providing free legal counseling to the community to fulfill the University’s community service commitment. The clinic was operated by the CMU law professors and law students on a volunteer basis and its main service was providing counseling to walk in clients.

In 2006 the CMU Law Division was upgraded to the Faculty of Law by the CMU Council. And in 2009 The Chiang Mai University Law Clinic was rename as "Legal Consultation Center". At the same time, the Law Clinic also reached a new phase. With technical assistance and financial support from international not-for-profit organizations, Bridges Across Borders and the Open Society Institute, the clinic has extended its services to include community teaching, as well as providing an internship program for law students to fulfill their degree requirement. A more significant focus has been placed on working with socially vulnerable and marginalized individuals and communities. Both volunteer and intern students play significant roles in providing legal counseling and teaching services under the close supervision of CMU law professors, using a structures educational approach. The clinic’s present objectives have also been extended and now include the following.

เวลาเปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00— 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

(เวลาให้บริการในแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับตาราง เรียนของนักศึกษา ดังนั้นเพื่อความสะดวกผู้ ประสงค์จะขอรับคาปรึกษาควรติดต่อนัดหมาย ล่วงหน้าทางโทรศัพท์)

โทรศัทพ์ 053-942922, 081-4733076
E-Mail : cmulawclinic@gmail.com
Website: www.law.cmu.ac.th สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com