ความเป็นมาของรายการ : เกี่ยวกับรายการ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำรายการ
ฟังรายการย้อนหลัง
ประวัติความเป็นมาของรายการ

ความเป็นมา

      รายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้าน ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความเห็นชอบของรองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนในสังคม และเป็นการพัฒนาความรู้ทางกฎหมายของนักศึกษา ตลอดจนฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารมวลชนให้กับนักศึกษาในทีมงาน

      รายการตราชูคู่ชาวบ้านได้เริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 47 (นิติศาสตร์รุ่น 13) จำนวน 4 คน อาสาเข้ามาเป็นทีมงานนักจัดรายการวิทยุรุ่นแรก โดยมีอาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนผ่านการกระจายเสียงวิทยุ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-20.00 น. ทางคลื่น FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา
รายการตราชูคู่ชาวบ้านได้ยืนหยัดดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชนในสังคมมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 ทางรายการมีความจำเป็นต้องหยุดการดำเนินงานไปเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบและการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะนิติศาสตร์หลังจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกนอกระบบ รายการตราชูคู่ชาวบ้านจึงหยุดนิ่งมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีในช่วงปี พ.ศ. 2554 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2555 โครงการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้านได้รับการอนุมัติให้เปิดโครงการขึ้นมาอีกครั้ง โดยความเห็นชอบของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานของทีมงานที่เปี่ยมล้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

      พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความตั้งใจจริงของทุกคนในทีมงานจะนำพาให้ “รายการตราชูคู่ชาวบ้าน” อยู่คู่กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแฟนรายการตลอดไป ภายใต้ความรับผิดชอบต่อการทำงานในนามของคณะนิติศาสตร์ที่มีต่อประชาชนในสังคม


หลักการและเหตุผล

      เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนเล็ก ๆ ไปจนถึงชุมชนใหญ่ ๆ ยังคงต้องอาศัยความรู้ทางกฎหมายมาใช้ในการช่วยเหลือเยียวยา หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไม่มากก็น้อย ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะมีช่องทางในการนำเสนอความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชนในสังคม สื่อวิทยุจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงและให้บริการความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนได้ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำศักยภาพและองค์ความรู้ที่มีอยู่ออกเผยแพร่สู่สังคม


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่สังคม
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และเพื่อให้ประชาชนในสังคมเกิดทัศนคติที่ดีต่อคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแสดงออกซึ่งจิตสาธารณะต่อสังคม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ ฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายสู่สังคม และฝึกความกล้าแสดงออกของนักศึกษา
4. เพื่อปลูกจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม

ตราชูคู่ชาวบ้าน FacebookFM100 LIVE CMU   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com