บุคลากร
บุคลากรในส่วนงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
  อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(ผู้ดูแลส่วนงานศิษย์เก่าสัมพันธ์)
 
     
นายภควัต พรหมชาติ
พนักงานปฏิบัติงาน
(ผู้ดูแลงานศิษย์เก่าคณะ)
นายพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
นักวิชการคอมพิวเตอร์
(ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า)
นางสาวมณีเนตร สอนทุ่ง
พนักงานปฏิบัติงาน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2799 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นายธิติวุฒิ เภตรา รหัส 612010024