การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ Developing Environmental Law Champions: In-County Train-the-Trainers Program

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายคณาจ Read More

ประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

FRANCO-THAI Mobility Programme: CALL FOR PROPOSALS 2017 Read More

การสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-11.45 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ซึ่ Read More

ศูนย์บริหารงานวิจัยได้จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย(InCites) ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ศูนย์บริหารงานวิจัยได้จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อ Read More

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย” ภายใน 15 พ.ค. 2560

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การ Read More

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยรา Read More