งานวิจัย คณะนิติศาสตร์

เป้าหมายด้านวิจัยและบริการวิชาการสร้าง เผยแพร่ ความรู้ และส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

 • ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการบนฐานความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
 • พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ในเชิงประเด็นปัญหา (Issues-based) (สิทธิมนุษยชน ทรัพยากรและชาติพันธุ์ รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย) และในเชิงพื้นที่ (Area-based)

โอกาสในการแข่งขัน

 • วิจัย/บริการวิชาการ เทียบกับ University Victoria ในเรื่อง วิจัยและบริการวิชาการมุ่งเป้า ชาติพันธุ์กับการจัดการทรัพยากร สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย ในประเด็น SDGs 4 5 16 17 (THE)

กลยุทธ์

 • ผลักดันให้คณาจารย์ทำวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานหรือเป้าหมาย SDGs 4,5,16,17 (SO7, SO8) ( University Victoria THE)
 • สร้างแบรนด์สถาบันวิจัยและบริการวิชาการในแนวทาง กฎหมายกับสังคมที่มีความเป็นเลิศด้านสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย ชาติพันธุ์และทรัพยากร ผ่านผลงานและเครือข่ายของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (SO4, SO5,SO6) ( University Victoria THE)
 • ผลักดันให้มีการนำกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีมาสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น (SA2) ( University Victoria THE)

ติดต่อ

 • นายทินกฤต นุตวงษ์
 • หน่วยบริหารงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • โทร. 053-942921
 • Fax 053-942920
 • มือถือ 092-394-9289
 • E-mail: lawcmu.research@hotmail.com