Unit for EU-ASEAN Law Studies (EALS)

บทความระดับอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัล หัวข้อ “จากนักศึกษาสู่บัณฑิตสู่การทางานในประชาคมอาเซียน”


เรียงความระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัล หัวข้อ “เรียนอย่างไร ให้อนาคตสดใสในประชาคมอาเซียน”


เอกสารของโครงการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ