แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554

ตามที่ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ได้แจ้งสอนเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น.นั้น
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอนในวันและเวลาดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ