แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554

ตามที่ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา 177321(กฏหมายแรงงาน) ตอน 801 ได้แจ้งสอนเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น.นั้น
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอนในวันและเวลาดังกล่าว