แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมส่งบทความประกวดด้านบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 ใน 10 สาขาวิชา โดยการประกวดรระดับชาติส่งได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ระดับบัณฑิตศึกษาส่งได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nida.ac.th/researchaward2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ