แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับ Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University

ต้อนรับ Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์วาทิศ โสถิตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Trobe University เนื่องในโอกาสเจรจาความคืบหน้าข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ La Trobe University และบรรยายพิเศษการศึกษาต่อด้านกฎหมาย ณ La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ