แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย.54ของกระบวนวิชา 177313 ตอน 801(กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย.54ของกระบวนวิชา 177313 ตอน 801(กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย.54ของกระบวนวิชา 177313 ตอน 801(กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) SB 4105 จากเดิมเริ่มเรียนเวลา 09.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 10.00 น.