แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย.54ของกระบวนวิชา 177313 ตอน 801(กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย.54ของกระบวนวิชา 177313 ตอน 801(กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย.54ของกระบวนวิชา 177313 ตอน 801(กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย.54ของกระบวนวิชา 177313 ตอน 801(กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) SB 4105 จากเดิมเริ่มเรียนเวลา 09.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 10.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ