แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2554

แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษารายชื่อดังแนบ เพื่อดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 25 พ.ย.54 และหากพ้นระยะเวลาตามที่ข้อบังคับฯ กำหนด สำนักทะเบียนและประมวลผลจักได้นำรายชื่อที่ไม่มาติดต่อใดๆ นำเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติให้พ้นสถานภาพนักศกึษาตามเงือนไขของข้อบังคับต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ