แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!งดสอนวิชา 177470(กฎหมายพาณิชย์นาวี)ตอน 001 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2554

ประกาศ!งดสอนวิชา 177470(กฎหมายพาณิชย์นาวี)ตอน 001 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!งดสอนวิชา 177470(กฎหมายพาณิชย์นาวี)ตอน 001 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดสอนกระบวนวิชา 177470(กฎหมายพาณิชย์นาวี)ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น. SB 4208ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ