แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!นายอภิชาติ ก่อนเศรษฐี และนายอนุรัตน์ ฟักทอง ให้ติดต่องานบริการการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.54

ประกาศ!นายอภิชาติ ก่อนเศรษฐี และนายอนุรัตน์ ฟักทอง ให้ติดต่องานบริการการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!นายอภิชาติ ก่อนเศรษฐี และนายอนุรัตน์ ฟักทอง ให้ติดต่องานบริการการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอภิชาติ ก่อนเศรษฐี รหัสประจำตัว 512010063
2. นายอนุรัตน์ ฟักทอง รหัสประจำตัว 542012158
ให้มาติดต่องานบริการการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย.54

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ