แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของกระบวนวิชา 177330 (กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)

ประกาศ!ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของกระบวนวิชา 177330 (กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของกระบวนวิชา 177330 (กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554
ของกระบวนวิชา 177330 (กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)ตอน 001,801 และ 802
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ