แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดราคาอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดราคาอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดราคาอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 และเอกสารประกวดราคา เลขที่ 3/2554 ทั้งนี้คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมพิจารณาการเสนอราคา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศูนย์ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอสนิกส์ บริษัท พันธวนิช จำกัด

ผลผู้ชนะ ดังไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ