แสดงรายละเอียดข่าวขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2554

ขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2554

ขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
1. การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจะสมบูรณ์ นักศึกษาจะต้องแจ้งทั้ง 2 หน่วยงานคือ

      1.1 งานบริการการศึกษาฯ คณะนิติศาสตร์
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา จำนวน 1 ฉบับ และนำเอกสารดังกล่าว มายื่นเพื่อรายงานตัวคาดว่าฯ ที่คณะนิติศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.-15 ธ.ค.54 (นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดการคำนวณค่าเฉลี่ยลำดับขั้น ได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงาน ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์)

      1.2 สำนักทะเบียนและประมวลผล

          1.2.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้กรอกข้อมูลทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 – วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.54 โดยเข้าเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ www.reg.cmu.ac.th ให้นำเอกสารที่กรอกข้อมูลแล้ว ไปยื่นต่อสำนักทะเบียนฯ ในวันรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (คณะนิติศาสตร์) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค.54 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.

          1.2.2 วันและเวลาในการยื่นเอกสารเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและถ่ายรูป มีกำหนดดังนี้คือ วันจันทร์ที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค.54 ช่วงเช้า เวลา 08.30-11.30 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หน้าเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th หัวข้อประกาศ เรื่องการรายงานคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ