แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ของวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801, 802 ในภาคเรียนที่ 2/2554

ประกาศ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ของวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801, 802 ในภาคเรียนที่ 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ของวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801, 802 ในภาคเรียนที่ 2/2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียนทุกวันเสาร์ ตลอดภาคเรียนที่ 2/2554 คือ ของกระบวนวิชา 204100 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ตอน 801 และ 802
จากเดิมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะสังคมศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 303 และ 307 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ