แสดงรายละเอียดข่าวเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2)

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ดังนี้
จากเดิม วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 2 เมษายน 2555
เปลี่ยนเป็น วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ