แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย 2012 Endeavour Awards

ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย 2012 Endeavour Awards - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย 2012 Endeavour Awards

ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย 2012 : Endeavour Awards เป็นทุนเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาด้านวิชาชีพระหว่างบุคลากร องค์กร และประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทั้งชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติได้เพิ่มพูนทักษะและความเข้าใจในสังคมโลก ดังนั้นรัฐบาลออสเตรเลียประกาศมอบทุนการศึกษา Endeavour Awards สำหรับปีการศึกษา 2555 ให้แก่ชาวไทย ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ และมีการคัดเลือกผู้ได้รับทุนโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
ทุน Endeavour Awards เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มทุนการศึกษาของออสเตรเลีย (Australia Awards) ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้เปิดตัวโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยรวบรวมเอาทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งจัดสรรผ่านสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID) และกระทรวงศึกษา การจ้างงาน และแรงงานสัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกันในชื่อเดียว

ประเภททุน 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้
·ทุนปริญญาโทและทุนปริญญาเอก
·ทุนเพื่อการวิจัย (การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก)
·ทุนระดับอาชีวศึกษาและทุนฝึกอบรม (ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา)
·ทุนสำหรับผู้บริหาร (การพัฒนาระดับวิชาชีพ)

การสมัคร วันที่ 1 เมษายน จนถึง 30 มิถุนายน 2555
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัคร กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์
www.endeavour.deewr.gov.au

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.AustraliaAwards.gov.au

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ