แสดงรายละเอียดข่าวการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศส่งผลให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนด้านการศึกษา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการช่วยเหลือนักศึกษา รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบอุทกภัย นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ประกอบ หรือสอบถามเพื่มเติมได้ที่ พี่มณีเนตร (เนท) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ