แสดงรายละเอียดข่าวทุนวิจัย Gerda henkel Prize 2012

ทุนวิจัย Gerda henkel Prize 2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิจัย Gerda henkel Prize 2012

ทุนวิจัย Gerda henkel Prize 2012 ประเทศเยอรมัน สำหรับการทำวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์กฎหมาย รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

สามารถส่งเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องแก่
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ภายในวันที่ 14 ม.ค. 54 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ