ทุนวิจัย Gerda henkel Prize 2012

ข่าววิจัย

ทุนวิจัย Gerda henkel Prize 2012

ทุนวิจัย Gerda henkel Prize 2012 ประเทศเยอรมัน สำหรับการทำวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์กฎหมาย รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

สามารถส่งเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องแก่
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ภายในวันที่ 14 ม.ค. 54 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป