แสดงรายละเอียดข่าวงดสอนกระบวนวิชา 178776 (อาชวิทยาขั้นสูง) ตอน 801

งดสอนกระบวนวิชา 178776 (อาชวิทยาขั้นสูง) ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดสอนกระบวนวิชา 178776 (อาชวิทยาขั้นสูง) ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดสอนกระบวนวิชา 178776 (อาชวิทยาขั้นสูง) ตอน 801 (รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล) ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.30-20.30 น. SB 02007

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ