แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน

1) รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพต่อเนื่อง (Diploma in English Language Proficiency)

1.  นาย วรทัต หาญเตชะ Level  3-A
2.  นางสาว นาตาชา คุณาจรัสเดช Level  3-C
3.  นางสาว ธีราภรณ์ ศิริมงคล Level  4-B

ให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพต่อเนื่องติดต่อสถาบันภาษาเพื่อลงทะเบียนเรียนในเทอมที่ 8/2554 ของหลักสูตรได้ที่คุณหญิง ณ สถาบันภาษา มช. หรือ โทร.053-943751-3

2) รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร Special Program (AUA)

1. นายวรกิต กี่ตระกูล
2. นายธนกฤต เอื้อพิทักษ์สกุล
3. นายธนวิช สุภาแพ่ง

นักศึกษาหลักสูตร Special Program (AUA) รอกำหนดการที่แน่นอนอีกสักระยะนะค่ะ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ