แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเรื่องงดสอนกระบวนวิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 001 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.30-16.00 น. SB 4208

ประกาศเรื่องงดสอนกระบวนวิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 001 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.30-16.00 น. SB 4208 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเรื่องงดสอนกระบวนวิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 001 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.30-16.00 น. SB 4208

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดสอนกระบวนวิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 001 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.30-16.00 น. SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ