แสดงรายละเอียดข่าวงดสอนกระบวนวิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 54

งดสอนกระบวนวิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 801 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดสอนกระบวนวิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 801  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่องงดสอนกระบวนวิชา 177443 (กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) ตอน 801 (อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30-19.30 น. SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ