แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เรื่องขอความร่วมมือนศ.ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ย้ายตอนเรียนวิชา 057132 (CAMPING) จากตอน 801 เป็น 802

ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือนศ.ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ย้ายตอนเรียนวิชา 057132 (CAMPING) จากตอน 801 เป็น 802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือนศ.ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ย้ายตอนเรียนวิชา 057132 (CAMPING) จากตอน 801 เป็น 802

ตามที่ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 รวมจำนวน 18 คน (ตามรายชื่อดังแนบ) ได้ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 057132 (HAPPY LIFE IN CAMPING) ตอน 801 เรียนทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. ตลอดภาคเรียนที่ 2/2554 นั้น
  ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ จึงใคร่ขอความร่วมมือนักศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 (ตามรายชื่อดังแนบ) ย้ายตอนเรียนจากตอน 801 เป็น ตอน 802 เนื่องจากตามแผนการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2554 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 512012...) ในกระบวนวิชา 057132 ตอน 801 ทางคณะนิติศาสตร์ จะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนเท่านั้น
แต่ทั้งนี้มีกลุ่มนักศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ได้ลงเรียนในตอน 801 ในภาคเรียนที่ 2/2554 (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไม่สามารถลงเรียนวิชานี้ในตอน 802 ได้ เนื่องจากเวลาเรียนซ้ำซ้อนกับกระบวนวิชา 057131 (EXERCISE AND HEALTH) เรียนทุกวันพุธ เวลา 16.30-18.30 น.) จึงทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไม่สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาในตอนดังกล่าวได้ ซึ่งทำให้มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 นี้
  ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 สามารถมารับคำขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนดได้ที่งานบริการการศึกษาฯ โดยมีรายละเอียดที่นักศึกษาที่ดำเนินการ ดังนี้
1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลกระบวนวิชา (ตอนเรียนที่ต้องการเปลี่ยน)และสาเหตุที่ไม่ได้เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาในช่วงเวลา
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อในใบคำขอเพิ่มกระบวนวิชา
3. ต้องมีความเห็นและลายมือชื่อของอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาที่ขอเพิ่ม
4. ยื่นคำขอที่มีครบถ้วนตาม ข้อ 1-3 ที่เจ้าของกระบวนวิชา สังกัดภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
5. นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการขอเพิ่มกระบวนวิชาทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
นักศึกษาต้องดำเนินการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ระหว่างวันที่ 9 -11 พ.ย.54 เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ